خدمات مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

امروزه با گسترش نوآوریهای صنعتی و فراهم آمدن فرصت های کسب و کار جدید در بازار رقابتی، ارزیابی پتانسیل موفقیت یک پروژه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد.

مطالعه امکانسنجی (Feasibility Study)، مکانیسم ارزیابی و تحلیل چگونگی موفقیت پروژه کسب و کار است که ماهیت پروژه را بر اساس بررسیهای گسترده در حیطه های اقتصادی، فنی و مالی مورد مطالعه قرار داده تا افقی میان مدت را در تیر رس سرمایه گذاران، تصمیم سازان و ذینفعان پروژه قرار دهد.

هدف از مطالعات امکانسنجی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای یک پروژه می باشد، بدین منظور که منابع، محدودیتها و سازوکارهای پروژه را در راستای تسهیل امر تصمیم گیری در قالب یک گزارش به مجری ارائه دهد.

مهمترین فاکتورهای رایج در مطالعات امکانسنجی، شامل موارد فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانبندی می باشد که به فراخور محدوده زمانی مجری پروژه در قالبهای مطالعات فرصت، مطالعات مقدماتی امکانسنجی، مطالعات امکانسنجی و طرح تجاری قابل ارائه است.
مطالعات امکانسنجی تهیه شده در شرکت پارس دولومیت بر اساس استاندارد UNIDO بوده و از نرم افزار COMFARIII استفاده می شود.

توجیه پذیری طرحها شامل احداث خط تولید و یا توسعه طرح در سه بخش اصلی مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی صورت می پذیرد.